Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Heikens Advocatenkantoor is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen.
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdracht

 1. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Heikens Advocatenkantoor, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Heikens Advocatenkantoor. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 2. Heikens Advocatenkantoor, Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam, Advocaat Ontslagrecht Amsterdam, Advocaat Huurrecht Amsterdam, Advocaat Strafrecht Amsterdam en Advocaat Bestuursrecht Amsterdam zijn handelsnamen van mr. M. Heikens en zijn geregistreerd bij de KvK onder nummer 55998895. Alle opdrachten worden uitgevoerd onder de naam Heikens Advocatenkantoor.
 3. Heikens Advocatenkantoor verwerkt (uw) persoonsgegevens conform de AVG en heeft hiertoe een privacy regelement opgesteld. Het privacy regelement is op de website van Heikens Advocatenkantoor te raadplegen.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Heikens Advocatenkantoor is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.
 2. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Heikens Advocatenkantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Heikens Advocatenkantoor aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte honorarium. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Heikens Advocatenkantoor aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling toekomt.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Heikens Advocatenkantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Heikens Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Heikens Advocatenkantoor gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Heikens Advocatenkantoor tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Heikens Advocatenkantoor.
 5. Heikens Advocatenkantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval dat de Stichting Derdengelden niet tot betaling aan de opdrachtgever in staat zou zijn omdat de bankinstelling waar die stichting een of meer rekeningen aanhoudt niet aan zijn verplichtingen jegens de stichting kan voldoen.
 6. Niet alleen Heikens Advocatenkantoor maar ook alle (rechts)personen, waaronder de Stichting Derdengelden die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 7. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor Heikens Advocatenkantoor werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

Honorarium

 1. Tenzij anders overeengekomen, is voor de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, reis- en verblijfskosten en omzetbelasting (BTW) verschuldigd. Kosten die Heikens Advocatenkantoor namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden separaat in rekening gebracht.
 2. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Heikens Advocatenkantoor jaarlijks voor elk der medewerkers vast te stellen uurtarieven.
 3. Heikens Advocatenkantoor is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Restitutie van gelden in depot vindt giraal plaats.
 4. Heikens Advocatenkantoor zendt, tenzij anders is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Heikens Advocatenkantoor declareert in eenheden van zes minuten. Betaling van declaraties dient zonder verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke (handels-) rente verschuldigd. Bij uitblijven van betaling of slechts gedeeltelijke betaling zal het openstaande bedrag eveneens worden verhoogd met 15% buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 40,00 en de BTW over de buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Indien de opdrachtgever het gedeclareerde bedrag van Heikens Advocatenkantoor in termijnen/gedeelten wenst te voldoen, dient de opdrachtgever daartoe een verzoek te doen aan Heikens Advocatenkantoor. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Heikens Advocatenkantoor het gedeclareerde bedrag in termijnen of gedeelten te voldoen.
 6. De in rekening te brengen tarieven worden behoudens inhoudelijke tariefsaanpassingen telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5.

Beëindiging opdracht

 1. Zowel de opdrachtgever als Heikens Advocatenkantoor kan een opdracht beëindigen door schriftelijke mededeling aan de ander. Heikens Advocatenkantoor heeft in dat geval het recht om het dossier van de opdrachtgever, na verkregen toestemming van de Deken, onder zich te houden totdat deze volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Heikens Advocatenkantoor zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor opdrachtgever het dossier digitaal archiveren. Heikens Advocatenkantoor behoudt zich het recht voor digitaal gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen.

Geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Heikens Advocatenkantoor wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Heikens Advocatenkantoor voortvloeien worden conform het kantoorklachtenregeling ex. art. 6.28 van de Verordening op de Advocatuur behandeld.
 2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens Heikens Advocatenkantoor in verband met de door haar verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval 1 jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

Amsterdam, oktober 2021